Hvem kan bli medlem i Nordnorsk forfatterlag?

Dette sier vedtektene om medlemskap

2.1. Forfattere som bor og arbeider i landsdelen kan bli medlemmer. Nordnorske forfattere bosatt utenfor landsdelen kan også søke om medlemskap. Medlemmer bosatt utenfor Norge kan opprettholde sitt medlemskap i Nnf.

Medlemmer av utenlandske forfatterorganisasjoner kan tas opp i laget for den tida de har arbeidstillatelse i Norge, når de har bosted i landsdelen.

2.2. Som forfattere regnes skjønnlitterære forfattere, dramatikere, filmmanusforfattere, gjendiktere, oversettere, tekstforfattere og faglitterære forfattere. Søkere må ha skrevet tekster av tilfredsstillende litterær kvalitet.

Skjønnlitterære forfattere bør ha utgitt minimum:
Ei skjønnlitterær bok – innkjøpt av Norsk kulturråd dersom den er utgitt på eget forlag
eller: et skuespill produsert av et profesjonelt ensemble
eller: et hørespill eller drama som er innkjøpt eller framført av NRK eller annet riksdekkende kringkastingsselskap
eller: tekst i antologi som er innkjøpt av Norsk Kulturråd eller utgitt på forlag som er medlem i Den Norske Forleggerforening.

Andre skjønnlitterære forfattere kan tas opp som medlemmer etter særskilt vurdering dersom de har skrevet tekster av tilsvarende kvalitet. Forfattere innen andre sjangere kan tas opp etter individuell vurdering.

2.3. Styret tar opp nye medlemmer etter tilråding fra lagets litterære råd. Søkere med 1 bok som er vurdert og innkjøpt på innkjøpsordning, eller 1 drama framført av profesjonelt ensemble, kan tas direkte opp i laget.

2.4. Medlemmer av Norsk Forfattersentrum (NF), Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), Den Norske Forfatterforening (DnF), Norske Dramatikeres Forbund (NDF), Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening, samt Sami Girjecalliid Searvi (SGS) tas opp som medlemmer uten behandling i rådet.

2.5. Lokale litteraturlag kan stå tilslutta Nnf og kan møte på årsmøtet med to utsendinger hver.

Hvor skal søknaden sendes?

Søknad om medlemskap sendes lagets styre som tar opp nye medlemmer etter råd fra Nnfs litterære råd. Sammen med søknaden må det legges ved prøver fra eget forfatterskap i 3 eksemplarer.

Søknad om medlemskap sendes:
Nordnorsk forfatterlag
Postboks 539
9256 Tromsø
E-post: post@nordnorskforfatterlag.no
Telefon: 465 21 340 (kontortid tirsdager og torsdager).

Kontingenten er for tiden kr. 300, – pr. år for enkeltmedlemmer. Litteraturlag betaler kr. 1000.

Hvorfor være medlem i Nnf?

Enten du er debutant eller etablert forfatter med tilknytning til den nordnorske landsdelen, så ønsker vi deg velkommen til å søke medlemskap i Nordnorsk forfatterlag (Nnf). Som medlem av Nnf vil du først og fremst få kontakt med andre nordnorske forfattere. Du kan diskutere og utveksle erfaringer med likesinnede i ulike fora, i tillegg til å utvikle personlig kontakt.

Som medlem blir du en del av et skrivende og sosialt landsdels-fellesskap, og du får mulighet til å påvirke og bidra til lagets utvikling. Om du ønsker det, får du utgivelser, lanseringer eller andre arrangement presentert på nettstedet til Nnf. Kontoret sender dessuten jevnlig ut informasjon om litterære arrangement, lanseringer, skrivesteder, skrivekurs og søknadsfrister.

Du vil også få jevnlige medlemsbrev fra styret og kontoret der vi orienterer om lagets arbeid, nyheter og tilbud fra andre kulturinstitusjoner som har interesse for forfattere, skrivekonkurranser, stipendordninger m.m.

Du vil få dekket opphold på lagets årsmøter, og få dekket inntil en viss sum i reiseutgifter til årsmøtet. I den grad økonomien tillater det, vil styret arrangere medlemsmøter og seminarer. Selv om Nnf ikke er en fagforening i tradisjonell forstand, kan du som medlem av Nnf til en viss grad få råd og veiledning, først og fremst ut fra andre medlemmers erfaring og vårt kontaktnett.

Nordnorsk forfatterlag har eksistert siden 1972 og engasjerer seg i – og deltar på litterære arrangement og festivaler gjennom året. Nnf er litteraturpolitisk engasjert, og er samarbeidspartner for de nordnorske fylkesbibliotekene for å bidra til å gjøre nordnorsk litteratur synlig nasjonalt og internasjonalt.

Årsmøtet er Nnfs øverste organ, møtet ambulerer mellom de nordnorske fylkene. I 2019 var årsmøtet på Finnsnes i Troms, i 2018 i Narvik under Vinterfestuka og litteraturfestivalen Ord i Spor, i 2017 var møtet lagt til Alta. Under årsmøtene byr Nnf på faglig påfyll gjennom kurs, workshops eller foredrag i tillegg til sosialt samvær og årsmøtediskusjoner. Mellom årsmøtene ledes laget av et styre på fem.

Om du er medlem i en av følgende organisasjoner kan du tas opp i forfatterlaget uten videre vurdering: Norsk Forfattersentrum (NF), Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), Den Norske Forfatterforening (DnF), Norske Dramatikeres Forbund (NDF), Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening og Sami Girjecalliid Searvi (SGS).

Er du ikke medlem av noen av disse organisasjonene, så send tre eksemplar av ei av bøkene dine (sakprosa eller fiksjon) til Nnf-kontoret, så vil søknaden bli vurdert av lagets litterære råd, som gir tilråding til Nnfs styre.