– Vi trenger en ny og mer ambisiøs nordnorsk kulturavtale

Nnfs årsmøte 2021 mener at de nordnorske fylkeskommunene må vedta en mer ambisiøs kulturavtale for kommende periode.

De nordnorske fylkeskommunene samarbeidet om satsing på kultur gjennom «Den nordnorske kulturavtalen». Avtalen reforhandles nå, og Nnfs årsmøte har vedtatt en uttalelse der vi peker på at den nye avtalen må ha større ambisjoner for å styrke kulturen i Nord-Norge. Uttalelsen som er vedtatt av Nnfs digitale årsmøte 11.-19.04.2021:

– Det siste året har mye kulturaktivitet i Norge av nødvendighet ligget nede. Etter hvert som året 2021 utvikler seg mot vår og lysere tider, begynner både folk og organisasjoner å håpe at ny aktivitet og nye inntektsmuligheter skal åpne seg. Nedstengningen av samfunnet det siste året har vært tung, det er vanskelig å slippe kreativiteten fri når begrensningene er inne i sitt andre år.

Den nordnorske kulturavtalen har siden den først ble inngått i 1990 over tre tiår nå gitt rammer som sikrer forutsigbarhet og satt kulturpolitiske mål for et samlet kunst- og kulturfelt. Nord-Norge har institusjoner og organisasjoner som er svært komplekse og løser mange oppgaver i mangel av en ferdigbygd kulturell infrastruktur. Vi ser med bekymring på utviklingen av den lokale, regionale og nasjonale kulturpolitikken i en tid der økonomien er under press fra alle kanter. Nordnorske kulturarbeidere har i årevis arbeidet for å finne felles arenaer for samarbeid og utvikling. På filmfeltet har Nordnorsk filmkommisjon nylig kommet med en rapport som viser at sentraliseringstendensene gjør det vanskelig å få støtte til aktiviteter utenfor det sentrale Østlandet. Det samme gjelder scenekunstfeltet.

Nordnorsk forfatterlag ble stiftet i 1972 og kan feire 50-årsjubileum som organisasjon til neste år. Dette jubileet har vi ambisjoner om å markere med både en historisk bokutgivelse om forfatterlagets mange aktiviteter og med en rekke jubileumsaktiviteter. Det er ikke helt enkelt å planlegge aktiviteter når man er inne i et Coronavirus-nedstengningsmodus. Men vi gir oss ikke og satser på en sterk synliggjøring av nordnorsk litteratur under jubileumsåret.

– Vi trenger en ny og mer ambisiøs nordnorsk kulturavtale for den kommende perioden!