VEDTEKTER FOR NORDNORSK FORFATTERLAG


§ 1 - Formål

1.1. Nordnorsk forfatterlag (Nnf) skal arbeide for å fremme interessen for litteratur generelt,
og for samtidslitteratur fra Nord-Norge spesielt. Laget skal fremme forfatternes faglige
interesser og være en møteplass for forfatterne i landsdelen.


§ 2 - Medlemskap
2.1. Forfattere som bor og arbeider i landsdelen kan bli medlemmer.
Nordnorske forfattere bosatt utenfor landsdelen kan bli medlemmer etter særskilt vurdering.
Medlemmer bosatt utenfor Norge kan opprettholde sitt medlemskap i Nnf.
Medlemmer av utenlandske forfatterorganisasjoner kan tas opp i laget for den tida de har
arbeidstillatelse i Norge, når de har bosted i landsdelen. Andre med litterær tilknytning til
Nord-Norge kan bli medlemmer etter særskilt vurdering.
2.2. Som forfattere regnes skjønnlitterære forfattere, dramatikere, filmmanusforfattere,
gjendiktere, oversettere, tekstforfattere og faglitterære forfattere. Søkere må ha skrevet
tekster av tilfredsstillende litterær kvalitet.
Skjønnlitterære forfattere bør ha utgitt minimum:
- ei skjønnlitterær bok - innkjøpt av Norsk kulturråd dersom den er utgitt på
eget forlag
- eller: et skuespill produsert av et profesjonelt ensemble
- eller: et hørespill eller drama som er innkjøpt eller framført av NRK eller
annet riksdekkende kringkastingsselskap
- eller: tekst i antologi som er innkjøpt av Norsk kulturråd eller utgitt på forlag
som er medlem i Den norske forleggerforening

Andre skjønnlitterære forfattere kan tas opp som medlemmer etter særskilt vurdering
dersom de har skrevet tekster av tilsvarende kvalitet.
Forfattere innen andre sjangre kan tas opp etter individuell vurdering.
2.3. Styret tar opp nye medlemmer etter tilråding fra lagets litterære råd.
2.4. Medlemmer av Norsk Forfattersentrum (NF), Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
(NBU), Den Norske Forfatterforening (DnF), Norske Dramatikeres Forbund (NDF),
Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening og Sami
Girjecalliid Searvi (SGS) tas opp som medlemmer uten behandling i rådet.
2.5. Lokale litteraturlag kan stå tilslutta Nnf og kan møte på årsmøtet med to utsendinger
hver.

§ 3 - Kontingent
3.1. Kontingenten vedtas av årsmøtet med vanlig flertall.
3.2. Alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år, har stemmerett. Nye
medlemmer har stemmerett dersom de har betalt kontingent for inneværende år.
3.3. Lokale litteraturlag betaler dobbel medlemskontingent. Æresmedlemmer betaler ikke
kontingent.
3.4. Kontingenten innkreves årlig. Styret kan etter nærmere vurdering stryke medlemmer som
ikke har betalt sin kontingent etter tre purringer.

§ 4 - Styret
4.1. Nnf ledes av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer. Styret er vedtaksført
når tre medlemmer, inkludert varamedlemmer, er tilstede.
4.2. Styret er det utøvende organ mellom årsmøtene og er ansvarlig for at årsmøtets vedtak og
intensjoner blir fulgt.
4.3. Styret tilsetter personell, fastsetter instrukser, lønninger og har kollektivt
abeidsgiveransvar
for lagets tilsatte. Styret fastsetter godtgjørelser for tillitsvalgte som utfører bestemte
oppgaver for laget.
4.4. Styret er ansvarlig for lagets økonomi, for godkjent regnskapsførsel og for at lagets
regnskap blir revidert.
4.5. Styret skal holde minst fire ordinære styremøter i året. Styremøter holdes etter møteplan.
I tillegg skal styremøte holdes dersom leder eller et flertall av styremedlemmene krever
det.
Møtene skal innkalles skriftlig. Det skal føres protokoll fra alle styremøter, og protokollen
skal fortløpende gjøres tilgjengelig for medlemmene. Enkeltsaker kan av
personvernhensyn unntas offentlig protokoll, men saksnummer og kort sakstittel skal
være med.
4.6. Styret kan nedsette utvalg av lagets medlemmer utover de utvalg som er vedtatt av
årsmøtet. Til disse utvalg kan styret delegere deler av sin virksomhet. Styret er ansvarlig
for utvalgenes aktivitet. I spesielle tilfeller kan styret i enkeltsaker knytte til seg personer
som ikke er medlemmer av laget.
4.7. Styret skal utvikle laget som faglig møteplass, f. eks. gjennom møtevirksomhet,
medlemsblad, internett eller andre kanaler.
4.8. Dersom styret ønsker medlemmenes syn på spesielle saker, kan man sende sakene
skriftlig høring blant medlemmene.

§ 5 - Det litterære råd
5.1. Et litterært råd på tre medlemmer, med et varamedlem, velges av årsmøtet. Både skjønn
og faglitterær kompetanse bør være representert i rådet. Rådet skal gjennomgå innsendte
tekster og gi ei tilråding til styret med tanke på opptak av nye medlemmer.
5.2. Det litterære råd er Nnfs faglige instans for opptak av nye medlemmer, og kan utover dette også benyttes til vurdering av litterære tekster i forbindelse med antologiutgivelser, og publikasjoner med litterært innhold.

§ 6 - Årsmøtet
6.1. Årsmøtet er Nnfs øverste organ. Årsmøtet skal gi retningslinjer og rammer for lagets
virksomhet.
6.2. Årsmøtet holdes hver år innen utgangen av april. Innkalling skjer åtte uker før, mens årsmøtepapirene sendes
ut senest fire uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:
A) Årsmelding
B) Regnskap
C) Handlingsplan
D) Budsjett, inkl. kontingent
E) Innsendte forslag
F) Valg
6.3. Årsmøtet velger styre, litterært råd, valgnemd og eventuelt andre utvalg.
6.4. Medlemmer av styret velges for to år, slik at hvert år står to, henholdsvis tre medlemmer
på valg.
6.5. Årsmøtet velger ved separate valg leder og nestleder for ett år blant styrets medlemmer
6.6. Varamedlemmer velges i rekkefølge for ett år.
6.7. Medlemmer av dette litterære råd velges for to år, slik at ett, henholdsvis
to medlemmer velges hvert år. Leder velges for ett år blant medlemmene. Varamedlem
velges for ett år. Rådet / eventuelt andre utvalg velger selv sin nestleder for ett år.
6.8. Årsmøtet utnevner æresmedlemmer. Vurdert som æresmedlem må være medlem av
NnF, ha fremmet litteratur og/eller fremmet lagets interesser på særlig måte.
6.9. Forslag som skal behandles av årsmøtet må være kommet til styret minst fire uker før
årsmøtet. Andre saker kan vedtas behandlet av årsmøtet med 2/3 flertall.
6.10. Styret fastsetter årsmøteavgift hvert år ut fra lagets økonomi. Styrets faste medlemmer
betaler ikke årsmøteavgift.
6.11. Årsmøtedeltakerne kan få dekket deler av reisekostnadene avhengig av lagets økonomi
og årsmøtets kostnader. Medlemmer bosatt i Nord-Norge skal prioriteres, og styret skal
påse at disse ikke selv må betale en uforholdsmessig stor del av sine reiseutgifter.
6.12. Årsmøtet kan med alminnelig flertall fastsette årsmøtereglement.

§ 7 - Ekstraordinært årsmøte
7.1. Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 2/3 av medlemmene eller et flertall av styret
krever det.
7.2. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig. Innkalling med sakspapirer
sendes ut til medlemmene med fire ukers varsel. Bare den eller de saker som det
ekstraordinære årsmøtet sammenkalles for, kan behandles av møtet.

§ 8 - Vedtektsendringer

8.1. Forslag om endringer av vedtektene må være kommet til styret minst fire uker før
årsmøtet, og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§ 9 - Oppløsning
9.1. Oppløsning av Nnf kan kun skje med 3/4 flertall på årsmøte. Møtet som skal behandle
oppløsning skal innkalles med tre måneders varsel.
9.2. Møtet skal ta stilling til hvordan lagets midler og arkiv skal oppbevares og disponeres i
framtida i tråd med lagets formål.


Vedtatt på årsmøte 31. juli 1976

Revidert på årsmøte 23. februar 1980

Revidert på årsmøte 19. februar 1983

Revidert på årsmøte 1. april 1984

Revidert på årsmøte 14. april 1985

Revidert på årsmøte 12. april 1986

Revidert på årsmøte 9. april 1988

Revidert på årsmøte 3. mars 1990

Revidert på årsmøte 13. februar 1994

Revidert på årsmøte 3. mars 1996

Revidert på årsmøte 15. februar 1997

Revidert på årsmøte 14. februar 1998

Revidert på årsmøte 25. august 2002

Revidert på årsmøte 8. mars 2003

Revidert på årsmøte 6. mars 2004

Revidert på årsmøte 4.mars 2006

Revidert på årsmøte 2.mars 2008

Revidert på årsmøte 12.mars 2011

Revidert på årsmøte 22. april 2012

Revidert på årsmøte 28. april 2013

Revidert på årsmøte 22. mars 2014

Revidert på årsmøte 26. april 2015