Bli medlem

Hvem kan bli medlem i Nordnorsk forfatterlag?

Dette sier vedtektene om medlemsskap:

2.1. Forfattere som bor og arbeider i landsdelen kan bli medlemmer. Nordnorske forfattere bosatt utenfor landsdelen kan også søke om medlemskap. Medlemmer bosatt utenfor Norge kan opprettholde sitt medlemskap i Nnf.

Medlemmer av utenlandske forfatterorganisasjoner kan tas opp i laget for den tida de har arbeidstil­latelse i Norge, når de har bosted i landsdelen.

2.2. Som forfattere regnes skjønnlitterære forfattere, dramatikere, filmmanusforfattere, gjendiktere, oversettere, tekstforfattere og faglitterære forfattere. Søkere må ha skrevet tekster av tilfredsstillende litterær kvalitet.Skjønnlitterære forfattere

Skjønnlitterære forfattere bør ha utgitt minimum:

ei skjønnlitterær bok - innkjøpt av Norsk kulturråd dersom den er utgitt på eget forlag

eller: et skuespill produsert av et profesjonelt ensemble

eller: et hørespill eller drama som er innkjøpt eller fram­ført av NRK eller annet riksdekkende kringkastingsselskap

eller: tekst i antologi som er innkjøpt av Norsk Kulturråd eller utgitt på forlag som er medlem i Den Norske Forleggerforening.

Andre skjønnlitterære forfattere kan tas opp som medlemmer etter særskilt vurdering dersom de har skrevet tekster av tilsvarende kvalitet.

Forfattere innen andre sjangre kan tas opp etter individuell vurdering.

2.3. Styret tar opp nye medlemmer etter tilråding fra lagets litterære råd.

2.4. Medlemmer av Norsk Forfattersentrum (NF), Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), Den Norske Forfatterforening (DnF), Norske Dramatikeres Forbund (NDF), Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening, samt Sami Girjecalliid Searvi (SGS) tas opp som medlemmer uten behandling i rådet.

2.5. Lokale litteraturlag kan stå tilslutta Nnf og kan møte på årsmøtet med to utsendinger hver.


Søknad

Søknad om medlemsskap sendes lagets styre som tar opp nye medlemmer etter råd fra dets litterære råd. Sammen med søknaden må det legges ved prøver fra eget forfatterskap i 3 eksemplarer.

Søknad om medlemsskap sendes:

Nordnorsk forfatterlag
Pb 539
9256 Tromsø

Kontingenten er for tiden kr. 300, - pr. år for enkeltmedlemmer, mens litteraturlag betaler 1000 kr.


Hvorfor være medlem i Nnf?

Som medlem av Nnf vil du først og fremst få kontakt med andre nordnorske forfattere. Du kan diskutere og utveksle erfaringer med likesinnede i ulike fora, i tillegg til å utvikle personlig kontakt.

Du vil også få jevnlige brev fra styret der vi orienterer om lagets arbeid, nyheter og tilbud fra andre kulturinstitusjoner som har interesse for forfattere, skrivekonkurranser, stipendordninger m.m.

En presentasjon av deg vil bli lagt ut på forfatterlagets nettsider.

Du vil få dekket opphold på lagets årsmøter, og få dekket inntil en viss sum i reiseutgifter til årsmøtet. I den grad økonomien tillater det, vil styret arrangere medlemsmøter og seminarer. Selv om Nnf ikke er en fagforening i tradisjonell forstand, kan du som medlem av Nnf til en viss grad få råd og veiledning, først og fremst ut fra andre medlemmers erfaring og vårt kontaktnett.